המושג תיקון 190 אמנם לא מרמז אפילו במעט על הקלות המס הנדיבות שמגלם בתוכו אך מדובר באחת מההטבות הפיננסיות המשמעותיות ביותר שבני הגיל השלישי זוכים במסגרת החיסכון הפנסיוני. תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו לפני כעשור, למעשה מיצב מחדש את מעמדן של קופות הגמל כפתרון אטרקטיבי עבור חוסכים המבקשים לייצר רשת ביטחון כלכלית לתקופת הפנסיה. הנה כל מה שחשוב לדעת על משמעות תיקון 190 פנסיוני ואיך אפשר לנצל אותו להגדלת הקצבה בפנסיה. 

 

תיקון 190 פנסיוני אחראי על אחד השינויים הדרמטיים שחווה שוק החיסכון בישראל במהלך השנים האחרונות, אך לפני שנצלול להיכרות עם מכלול היתרונות והתנאים הגלומים בו, חשוב להבין בקצרה איך הכל התחיל. עד סוף שנת 2007 קופות הגמל תפקדו כאפיק השקעה וחיסכון שהכספים הנצברים בהן היו נזילים ואפשרו ביצוע משיכה הונית (חד-פעמית), מה שהוביל רבים למשש את האפשרות ולהוציא את הכספים עבור יעדים וצרכים כלכליים שונים. 

 

משרד האוצר שהיה ער לתופעה, ניסה למנוע זאת באמצעות החלת תיקון חוק שעבר בחודש ינואר 2008 ונטרל את אפשרות משיכת הכספים שנצברו בקופות הגמל בצורה הונית והותיר את האפשרות למשיכתם רק כתשלומי קצבה לאחר גיל הפרישה, כלומר בתקופת הפנסיה. 

 

כתוצאה מכך, חלה נסיגה אגרסיבית ומתמשכת בקצב הגיוסים של קופות הגמל לאחר שהציבור הבין שנחסמה בפניו האפשרות למשיכת הכספים באופן חד-פעמי. לאחר כארבע שנים, בשנת 2012 הגיע השינוי המיוחל – תיקון 190 – שהשיב למעשה את הזכות למשיכת הכספים באופן חד-פעמי מקופת הגמל בדרך של היוון קצבה מוכרת, וזאת רק באם העמית חצה את גיל 60 ובכפוף למספר תנאים מצטברים, אך גם לצד רשימת הטבות מס מפליגות.

 

התיקון מגדיר תנאים ברורים לזכאות מימוש הטבות המס

התנאים שהוגדרו במסגרת תקנה 190 קבעו כי תתאפשר משיכה הונית, חלקית או מלאה, של הכספים הצבורים בקופת הגמל במס רווח הון מופחת של 15% נומינלי (לעומת 25% מס ריאלי כנהוג) רק במידה וברשות העמית עומדת קצבה מזערית של לפחות 4,498 ₪ (נכון לשנת 2021) מקרן הפנסיה ו\או ביטוח המנהלים שברשותו. 

 

בצד זאת, תנאי הזכאות קובעים כי כספי ביטוח לאומי, קצבאות (שארים, ניצולי שואה וכו’) או כל הכנסה אחרת שמקורה אינה קופה המשלמת לקצבה – לא נחשבת עמידה בתנאי הסף. כמו-כן, במקרה שישנן מספר קופות המשלמות קצבה לעמית, תחושב גובה הקצבה כסכום המצרפי של כל הקצבאות גם יחד. 

אלא שבפני החוסך עומדת אפשרות נוספת ואטרקטיבית לא פחות של משיכת הכספים, בדמות קצבה חודשית שתהא פטורה לחלוטין ממס רווחי הון ומתשלום מס הכנסה, בכפוף לתקרה הקבועה בחוק. המשמעות הינה שעמית הזכאי לקצבה חודשית מקרן פנסיה, נדרש לשלם מס על הכנסה זו לפי מדרגות המס הנהוגות במוצרים פנסיוניים קצבתיים, ואילו לאור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה העמית זכאי לקבלת קצבה חודשית פטורה מכל חבות מס. כמו-כן, יש לציין כי על הכספים בחשבון להיות מופקדים החל משנת 2012, כלומר פוסט חקיקת התקנה שנקבעה במסגרת אותה השנה. 

 

יתרונות תיקון 190 מתורגמים לחיסכון כלכלי עצום

כל חוסך המייעד את החיסכון לתקופת הפנסיה, בעיקר בני הגיל השלישי או כל אדם המתקרב לגיל הפרישה, נהנה מרשימה ארוכה של הטבות מס במסגרת תיקון 190, כאשר אלה מתווספות לאופי הגמיש והיתרונות הייחודיים של קופת הגמל עצמה: 

תשלום מס רווח הון מופחת–  חוסכים בני הגיל השלישי נהנים כאמור מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי לעומת מס רווח הון בשיעור של 25% ריאלי הנהוג ביתר חלופות ההשקעה והחיסכון, כדוגמת קרנות נאמנות, ניהול תיקים ואפילו פוליסות חיסכון. כמו-כן, מתקיימת דחיית מס מובנת בקופה עד רגע משיכת הכספים, משמע שהכסף “עובד” מרגע ההפקדה ומייצר אפקט ריבית דה-ריבית שמגדיל את פוטנציאל התשואה לאורך זמן. 

נזילות הכספים בכל רגע נתון מעל גיל 60 – לחוסך עומדת הבחירה האם לבצע משיכה של הכספים כקצבה חודשית, שתהיה פטורה לחלוטין ממס לכל החיים, או לחילופין לבצע משיכה הונית (חד-פעמית) של חלק או מלוא הסכום שתהיה כרוכה כאמור בתשלום מס של 15% בלבד.

הטבות מס גם במסגרת העברה בין דורית –  קופת גמל אינה נחשבת כעיזבון ובהתאם רשאי החוסך למנות מוטבים בקופה שיהיו הזכאים הבלעדיים לכספים שייצברו. במקרה בו החוסך נפטר חלילה בטרם עת, כלומר לפני גיל 75, היורשים או המוטבים שנבחרו, זכאים לקבלת הכספים שנצברו בקופה בפטור מלא ממס רווח הון. 

במקרה בו נפטר העמית מעל גיל 75, המוטבים שהחוסך קבע יקבלו את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני, לאחר ניכוי מס של 15% בגין הרווח הנומינלי. לחילופין, באפשרותם להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס. יש לומר כי בשני התרחישים מדובר בהטבות מס נדיבות המתפקדות כמקלט מס עבור כל מי שמעוניין להביא בשיקולי החיסכון גם את הדורות הבאים.

אלמנטים מיסויים אלה למעשה מצטרפים לשלל ההטבות והיתרונות של קופת הגמל עצמה:

מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות – מתאפשר מעבר בין מסלולים (כללי, אג”ח, מנייתי וכיוצא בזה) זאת מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס. אופציה זו מאפשרת גמישות מקסימלית ונחוצה בייחוד כאשר השווקים מתאפיינים בתנודתיות עמוקה ונדרש להתאים את אופי השקעה לתנאי השוק.

תמהיל השקעה מגוון – במסגרת הקופה מתאפשרת השקעה בנכסים סחירים, בדמות מניות, אגרות חוב וכיוצא בזה, לצד חשיפה להשקעות בלתי סחירות (כדוגמת נדל”ן, תשתיות ויתר ההשקעות האלטרנטיביות) כאקט של פיזור סיכונים רחב ונטרול מלוא הקורלציה לתנועת השווקים. חשוב לומר כי במסגרת הקופה מתבצע ניהול מקצועי המגובה על המלצות מחלקת האנליזה וועדת ההשקעות של הגוף הרלוונטי. 

עלויות ודמי ניהול נמוכים – ביחס לחלופות ההשקעה האחרות, דמי הניהול בקופת גמל נמוכים ומצטרפים לעובדה כי קיים פטור מתשלום מס בקבלת דיבידנדים או במקרה של ריבית הנגזרת מהשקעה באיגרת חוב. יש לציין כי במסגרת הקופה ישנה גם דחיית מס מובנית כך שזו למעשה מייצרת אפקט ריבית דה-ריבית על הכספים ובהתאם מגדילה את פוטנציאל הרווח העתידי. טיפ קטן – ככל שסכום ההפקדה לקופה לפי תיקון 190 יהיה גבוה יותר, דמי הניהול עשויים להיות נמוכים יותר.

שקיפות ביחס לביצועי מנהלי הקופה – מדי חודש מתפרסמים הנתונים והתשואות שהשיג כל גוף כך שלמעשה לחוסך ישנה היכולת להשוות בין הביצועים ואיכות הניהול של כל גופי ההשקעה השונים ולנייד את הכספים במידת הצורך.  

הלוואה הנגזרת מסך הכספים הצבורים בקופה – רבים מהגופים מאפשרים לחוסך נטילת הלוואה בתנאים אטרקטיביים כאשר גובה ההלוואה נגזרת מהיקף הכספים בקופה. 

 

האם קיימת מגבלת הפקדה לפי תיקון 190?

לא חלה מגבלה על גובה ההפקדה לקופת הגמל ספציפית אולם, בהתאם להחלטת רשות המיסים, נקבעה תקרה לסכום ההפקדות לקצבה מוכרת (תשלומים פטורים) שכל חריגה ממנה דורשת מהעמית הצגת אישור פקיד שומה לצורך משיכה כסכום חד-פעמי (בדרך של היוון קצבה מוכרת).

 

כמו-כן, כל ההפקדות לקצבה מוכרת עד הרף העליון אינם מחייבים אישור פקיד שומה והקופה רשאית לנכות את המס רווח הון בשיעור 15% על מרכיב הרווח הנומינלי. לצורך ביצוע הפעולה על העמית לחתום על הצהרה כי אינו הפקיד מעל התקרה שנקבעה. 

 

עבור מי זה בעיקר מתאים?

 

היוון קצבה מוכרת לפי תיקון 190 מתאים בעיקר לכל מי שמחזיק כספים פנויים, מתקרב לגיל 60  ומבקש אלטרנטיבה אטרקטיבית לחיסכון והשקעה. כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוהה (כפעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס.

 

 

בשורה התחתונה, ניצול נכון וחכם של תיקון 190 פנסיוני עשוי להתברר תוך מהרה כאחד האלמנטים המשמעותיים והמשפיעים על גובה קצבת הנטו שיזכה החוסך ביום שאחרי היציאה לפנסיה. המומחים הפנסיוניים של נטו תכנון פיננסי עומדים לרשותך ומציעים מעטפת ליווי וסיוע בבחינת מכלול האפשרויות העומדות עבורך בניצול מיטבי ויצירתי של הטבות המס במסגרת תיקון 190 וביתר אפיקי החיסכון, זאת במטרה להבטיח עד כמה שניתן רמת חיים יציבה ונאותה גם ביום שלאחר היציאה לפנסיה.   כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ליצירת קשר

לתיאום פגישה

לתיאום פגישה
יצירת קשר