תיקון 190 פנסיוני – הטבה שחייבים להכיר

במהלך השנים התניע משרד האוצר לא מעט מהלכים לעידוד הגדלת החסכונות הפנסיוניים אך נראה כי תיקון 190 זוכה לפופולריות יוצאת דופן, ובצדק. מדובר בתקנת מס המגלמת לחוסך שלל הטבות כלכליות משמעותיות במסגרת קופת הגמל, החל מהקלות מס פליגות, נזילות הכספים בכל עת, גמישות במעבר בין מסלולי ההשקעה וזה רק חלק קטן מתוך רשימת יתרונות ארוכה. מה אומר התיקון, למי זה מיועד ואילו הטבות הוא מקנה לחוסכים? הנה כל מה שחייבים לדעת על תיקון 190 פנסיוני.

 

קופות הגמל ספגו בשנת 2008 מכה כואבת בעקבות שינוי תקנה שקבע כי הכספים הנצברים במסגרת הקופה לא יתאפשרו למשיכה בצורה הונית, כלומר חד פעמית, אלא רק בדמות קצבה חודשית לאחר הפרישה לפנסיה. אלא שארבע שנים מאוחר יותר, בשנת 2012, תיקון 190 לפקודת מס שינה את התמונה והחזיר את האטרקטיביות של קופת גמל לקדמת הבמה נוכח האפשרות לביצוע משיכה חד-פעמית בדרך של היוון קצבה מוכרת. 

 

משמעות השינוי הינה שבתנאים מסוימים קיימת האפשרות להפקיד לקופת גמל כספים ולמשוך אותם בצורה הונית, ללא צורך באישור פקיד שומה ובשיעור מס מופחת בגובה 15% מס נומינלי ממרכיב הרווח. יתרה מכך, חוסכים המייעדים את הכספים לקצבת הפנסיה עשויים לזכות בפטור מלא מתשלום מס (בכפוף למספר תנאים מצטברים שיפורטו בהמשך). 

 

למי מיועד תיקון 190?

חיסכון באמצעות קופת גמל מייצר אלטרנטיבה אטרקטיבית עבור רבים מהחוסכים אלא שניצול יתרונות ההפקדה והמשיכה מקופות גמל על-פי תיקון 190 מתאים בייחוד עבור מי שצבר לזכותו סכום משמעותי, קרוב או חצה את גיל 60 וצפויה לו קצבה חודשית העולה על רף הקצבה המזערית (קצבה זו משתנה משנה לשנה), היות ואלה יאפשרו לו ביצוע משיכת הכספים לאחר גיל 60, בכפוף להגבלות הקבועות בחוק, תוך ניצול הטבת המס. 

 

ההגבלות קובעות למעשה כי משיכה הונית, חלקית או מלאה, של הכספים הצבורים בקופת הגמל במס רווח הון מופחת של 15% נומינלי (לעומת 25% מס ריאלי כנהוג) תתאפשר רק במידה וברשות העמית קצבה מזערית של לפחות 4,498 ₪ (נכון לשנת 2021) מקרן הפנסיה ו\או ביטוח המנהלים שלו. למען הסר ספק, הגבלות החוק קובעות כי כספי ביטוח לאומי, קצבאות (שארים, ניצולי שואה וכו') או כל הכנסה אחרת שמקורה הוא לא קופה שמשלמת לקצבה – לא נחשבת עמידה בתנאי הסף. 

נוסף על כך, במקרה שישנן מספר קופות המשלמות קצבה, תחושב גובה הקצבה כסכום המצרפי של כל הקצבאות גם יחד. כמו-כן, על הכספים בחשבון להיות מופקדים החל משנת 2012, כלומר לאחר חקיקת התקנה שנקבעה במסגרת אותה השנה.

 

הדרך השנייה והאטרקטיבית לא פחות העומדת לרשות חוסך שחצה את גיל 60 הינה משיכת הכספים כקצבה חודשית לאחר היציאה לפנסיה, כאשר זו תהא פטורה באופן מלא מתשלום מס לכל החיים. ראוי להדגיש כי מדובר בהטבת מס המגלמת חיסכון כלכלי אדיר עבור כל חוסך שייבחר לנצל את הפטור ולייעד את הכספים כקצבה לפנסיה. 

 

עם זאת, תיקון 190 בקופת גמל אינו נחלתם הבלעדית של בני הגיל השלישי ומהווה גם חדשות מצוינות לשכירים בעלי הכנסה גבוהה (פעמיים השכר הממוצע במשק ויותר), המחפשים פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה של הטבות המס ומעוניינים לנצל את שלל היתרונות של השקעה בקופת גמל לפי תיקון 190. 

 

היתרונות הבולטים בהשקעה בקופת גמל לפי תיקון 190

מס רווח הון מופחת–  חוסכים בני הגיל השלישי נהנים כאמור מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי לעומת מס רווח הון בשיעור של 25% ריאלי הנהוג ביתר חלופות ההשקעה והחיסכון.

משיכת כספים בכל רגע נתון מעל גיל 60 – לחוסך עומדת הבחירה האם לבצע משיכה של הכספים כקצבה חודשית, שתהיה פטורה לחלוטין ממס לכל החיים, או לחילופין לבצע משיכה הונית (חד-פעמית) של חלק או מלוא הסכום שתהיה כרוכה כאמור בתשלום מס של 15% בלבד.

הטבות מס גם במסגרת העברה בין דורית –  קופת גמל אינה נחשבת כעיזבון ובהתאם רשאי החוסך למנות מוטבים בקופה שיהיו הזכאים הבלעדיים לכספים שייצברו. במקרה בו החוסך נפטר חלילה בטרם עת, כלומר לפני גיל 75, היורשים או המוטבים שנבחרו, זכאים לקבלת הכספים שנצברו בקופה בפטור מלא ממס רווח הון. 

במקרה בו נפטר העמית מעל גיל 75, המוטבים שהחוסך קבע יקבלו את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני, לאחר ניכוי מס של 15% בגין הרווח הנומינלי. לחילופין, באפשרותם להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס. יש לומר כי בשני התרחישים מדובר בהטבות מס נדיבות עבור מי שמעוניין להביא בשיקולי החיסכון גם את הדורות הבאים. אלמנטים מיסויים אלה למעשה מצטרפים לשלל ההטבות והיתרונות של קופת הגמל עצמה:

מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות – מתאפשר מעבר בין מסלולים (כללי, אג"ח, מנייתי וכיוצא בזה) זאת מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס. אופציה זו מאפשרת גמישות מקסימלית ונחוצה בייחוד כאשר השווקים מתאפיינים בתנודתיות עמוקה ונדרש להתאים את אופי השקעה לתנאי השוק.

תמהיל השקעה מגוון – במסגרת הקופה מתאפשרת השקעה בנכסים סחירים, בדמות מניות, אגרות חוב וכיוצא בזה, לצד חשיפה להשקעות בלתי סחירות (כדוגמת נדל"ן, תשתיות ויתר ההשקעות האלטרנטיביות) כאקט של פיזור סיכונים רחב ונטרול מלוא הקורלציה לתנועת השווקים. חשוב לומר כי במסגרת הקופה מתבצע ניהול מקצועי המגובה על המלצות מחלקת האנליזה וועדת ההשקעות של הגוף הרלוונטי. 

עלויות ודמי ניהול נמוכים – ביחס לחלופות ההשקעה האחרות, דמי הניהול בקופת גמל נמוכים ומצטרפים לעובדה כי קיים פטור מתשלום מס בקבלת דיבידנדים או במקרה של ריבית הנגזרת מהשקעה באיגרת חוב. יש לציין כי במסגרת הקופה ישנה גם דחיית מס מובנית כך שזו למעשה מייצרת אפקט ריבית דה-ריבית על הכספים ובהתאם מגדילה את פוטנציאל הרווח העתידי. טיפ קטן – ככל שסכום ההפקדה לקופה לפי תיקון 190 יהיה גבוה יותר, דמי הניהול עשויים להיות נמוכים יותר.

שקיפות ביחס לביצועי מנהלי הקופה – מדי חודש מתפרסמים הנתונים והתשואות שהשיג כל גוף כך שלמעשה לחוסך ישנה היכולת להשוות בין הביצועים ואיכות הניהול של כל גופי ההשקעה השונים ולנייד את הכספים במידת הצורך.  

הלוואה הנגזרת מסך הכספים הצבורים בקופה – רבים מהגופים מאפשרים לחוסך נטילת הלוואה בתנאים אטרקטיביים כאשר גובה ההלוואה נגזרת מהיקף הכספים בקופה. 

בשורה התחתונה, תיקון 190 הביא עימו בשורה אמיתית לחוסכים בני הגיל השלישי ולמעשה מדובר באחת ההטבות המיסויית המשמעותיות שניתן לקבל במסגרת החסכונות הפנסיוניים. אם טרם חסכת באמצעות קופת גמל לפי תיקון 190 או שהינך נדרש לסיוע בהוזלת העלויות ובחירת מסלול השקעה תואם, המומחים הפיננסיים של נטו תכנון פיננסי עומדים לרשותך בכל עת וישמחו לסייע במיצוי מקסימלי של הטבות המס העומדות לזכותך בכלל אפיקי החיסכון.  

 

 מאמרים נוספים באותו עניין: